Mevzuat

Dokümanların orijinal kaynaklarına bağlantı verilmiş ve bağlantı verilen dokümanın son güncelleme tarihi not edilmiştir. 

Kanunlar

Adı Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Link 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 27/03/2018
§ Yeni
Link 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu – 5/B Maddesi (06/02/2014 tarihli Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna hk.) 21/06/2006 27/03/2018
§ Yeni
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Tebliğ No 5: (09/08/2016)

Tebliğ No: 6 (30/09/2016)

Tebliği No: 7 (08/03/2017)

Tebliğ No: 8 (08/03/2017)

12/03/2008 09/08/2016
Link Katma Değer Vergisi Kanunu – Geçici Madde 20 (29/03/2018 tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV istisnası hk.) 02/11/1984 29/03/2018
§ Yeni

 

Yönetmelikler

 Adı Yayın Tarihi
Link Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10/08/2016
Link Yönetmelik Değişikliği  14/02/2017
Link Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10/08/2016

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı Adı Yayın Tarihi
 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile TGB’lerde çalışan personelin merkez ya da bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi hk.
01/08/2016

2016/9092

 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması hk.

01/08/2016
2016/9093

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personelinin Sayısının Tespiti hk.

01/08/2016
2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personel Sayısının Tespiti Hk. 03/07/2017

 

Genelgeler ve Sirkülerler

Adı Yayın Tarihi

Link

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ile ilgili 2008/85 Sayılı SGK Genelgesi

25/09/2008

Link

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ile ilgili 2009/21 Sayılı SGK Genelgesi

06/02/2009
Link

GİB Karma Değer Vergisi Sirküleri / 60
Madde 3.6.4  (Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik İstisna Hk.)

08/08/2011

 

Maliye Bakanlığı Tebliğleri

Seri No Adı Resmi Gazete
Tarihi

Seri No: 8

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

08/03/2017

Seri No: 7

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

08/03/2017
Seri No: 6 6 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

 

30/09/2016
Seri No: 5 5 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 30/09/2016
Seri No: 4 4 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 30/09/2016
Seri No: 3 3 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 07/07/2009
Seri No: 2 2 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 24/03/2008
Seri No: 1 1 Seri No’lu 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 06/08/2008
Seri No: 11 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
31/12/2016

 

Kılavuzlar

Adı Yayın Tarihi / Yayınlayan

Canberra Kılavuzu: Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü, Bilim ve Teknolojiye Ayrılmış İnsan Kaynaklarının Ölçümü Hakkında Kılavuz

1995, OECD&EUROSTAT
Frascati Kılavuzu: Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama 2005, TÜBİTAK (2002, OECD)
Frascati Manual: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development 

2015, OECD

Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3. Baskı

02/2006, TÜBİTAK (2005: OECD&EUROSTAT)